VALUATION OF ENTERPRISES

CONTACT US

For more information please contact our office or fill out the form.

Name (required)

Email address (required)

Subject

Your message

Acceptance of Personal data processing. Read all

Integralnym i koniecznym elementem każdego procesu transakcyjnego pozostaje wycena przedsiębiorstwa. Zmiana struktury własnościowej i wycena firmy (małego przedsiębiorstwa lub dużej spółki) powinna być oparta o fachowe oraz rzetelne doradztwo. Tego typu usługi świadczy Trio Corporate Finance. Zaufały nam cenione, a w wielu przypadkach znane na całym świecie firmy.
Trio Corporate Finance oferuje następujące usługi:

 

  • wycena przedsiębiorstwa (wycena firmy) tj. oszacowanie wartości 100% udziałów lub akcji
  • wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa (tzw. wycena ZCP)
  • wycena pakietu kontrolnego
  • wycena pakietów mniejszościowych

 

Wycena przedsiębiorstwa wykonywana jest często na potrzeby uzyskania kredytu, w momencie łączenia firmy z innym podmiotem lub wydzielania części przedsiębiorstwa. Wycena spółki sporządzana jest przy wykorzystaniu jednej lub kilku metod, przy zastosowaniu podejścia rynkowego, dochodowego bądź majątkowego. Wybór podejścia i zastosowanie odpowiedniej metody wiąże się ściśle z tym, jaki cel niesie za sobą wycena spółki. Przy wycenie spółki mogą zostać wzięte pod uwagę posiadane przez nią aktywa takie jak np.: środki trwałe (w tym nieruchomości), znak towarowy, patenty, licencje, papiery wartościowe oraz inne prawa majątkowe.

 

Trio Corporate Finance poza określeniem wartości spółek i przedsiębiorstw zajmuje się również wycenami wykonywanymi na potrzeby sprawozdawczości finansowej w szczególności w związku z wymogami dotyczącymi przeprowadzania testów na trwałą utratę wartości aktywów.

 

Połączenie naszych kompetencji i doświadczeń z zakresu wyceny przedsiębiorstw, wyceny środków trwałych oraz wyceny wartości niematerialnych i prawnych umożliwia nam realizację złożonych projektów wyceny różnego rodzaju aktywów.

SHARE

linkedin